türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi xlsx 11

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I O Gökhan ANTALYA Kitap

Ceza muhakemesine iliskin temel bilgilerin mevzuat, ictihat ve doktriner gorusler cercevesinde verilmesi. Şirket ile belirli bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bulunarak Şirkete hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Hava hukuku dersi, hava ve uzay hukukunun kavram ve kurumlarının incelendiği bir derstir. Hava ve Uzay Hukuku dersinin temel amacı, hava ve uzay hukuku kavramları, hava ve uzay hukukuna ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi hukukçu yetiştirilmesidir. Sermaye piyasası hukuku dersinin başlıca konuları; sermaye piyasası kanununa genel bakış, sermaye piyasası hukukunun kaynakları, sermaye piyasasının temel kavramları, halka açık anonim şirket, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, denetim, sermaye piyasası suçları, cezai sorumluluktur. Doğal Kaynaklar Hukuku dersi, doğal kaynakların tanımı ve kapsamı ve enerji kaynağı olarak kullanılma rejimleri ve korunmaları, özellikle sular hukuku, ormanlar ve madenler ve bunların sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde enerji kaynağı olarak kullanılmaları ve korunmaları hakkında kavramsal ve uygulamaya yönelik kamu hukuku bilgisini içermektedir. Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinin amacı, öğrencilerin özel borç ilişkilerinin Kanun’da yer alan diğer türlerini öğrenmelerinin ve bu şekilde gündelik hayatın ve ticari yaşamın en önemli sözleşmelerini çok boyutlu olarak öğrenerek yetkin hukukçular olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır. Eşya Hukuku II dersinin amacı, öğrencinin mülkiyet kavramını, mülkiyetin içeriğini, mülkiyetin konusunu ve kapsamını, mülkiyetin çeşitlerini, taşınmaz mülkiyetini ve bu bağlamda taşınmaz mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını, kaybını, kapsamını ve kısıtlamalarını; taşınmaz malikinin sorumluluğunu, kat mülkiyetini, taşınır mülkiyetini ve yine bu bağlamda taşınır mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını ve kaybını ve sınırlı ayni hakları öğrenmesidir. Eşya Hukuku I dersinde, ayni hakka ilişkin temel bilgiler ve ayni hakkın diğer haklardan ayrılması ve sınıflandırılması, ayni haklara hâkim olan prensipler, zilyedlik ve bu çerçevede zilyetliğin taşınırlarda hak karinesi oluşu, taşınmazlarda hak karinesi ve tapu sicili sistemi incelenecektir. Eşya Hukuku I dersinin amacı, öğrencinin özel hukukta çok önemli bir yere sahip olan eşya kavramı ile, eşya üzerinde zilyetlik konusunu ve yine tapu sicili sistemini öğrenmesidir. Gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar ve değerli evraklar işlevini tamamladıktan sonra kâğıt öğütücü ile imha edilmelidir.

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersinde, borçlar hukukuna ilişkin genel bilgiler, sözleşme ve bu çerçevede sözleşmelerin kurulması, tamamlanması, yorumlanması, değişen koşullara uyarlanması, genel işlem şartları, sözleşmelerin geçersizliği ve iptali; temsil, haksız fiil ve unsurları, kusursuz sorumluluk halleri ve maddi-manevi zararın tazmini ve maddi ve manevi tazminat davaları incelenmektedir. Ayrıca, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası ve ifanın tarafları, ifaya ilişkin diğer hususlar, borca aykırı davranış ve ifa davası, sorumsuzluk anlaşması ve borçlunun yardımcı şahısların borca aykırı davranışından sorumluluğu, borçların üçüncü kişilere etkileri, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, pey akçesi, cayma akçesi, ücret alıkoyma, cezai şart ve alacağın temliki ile borcun nakli üzerinde de ayrıntılı olarak durulacaktır. Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik,  insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, evrenselleştirilebilirlik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Hak temelli toplumsal, siyasal ve hukuksal bir sistemin yaratılması hukukla teorik ya da pratik düzeyde ilgilenen herkese belirli görevler yüklemektedir. Uluslararası sistemin geldiği bugünkü aşama da hukuksal sorunların sadece ulusal düzeyde kavranması ve çözümlenmesini olanaksız kılmaktadır. İnsan haklarının genişleme eğilimi hukukun her alanına insan hakları anlayışının yerleşmesi sonucunu doğurmakta hukukla ilgilenen herkese de hukuka bu açıdan bakma zorunluluğu yüklemektedir. Hem etik hem de mesleki bu gerekliliklerin sağlanmasına yönelik ders tüm hukuksal sorunlara hak temelli bir bakışı kazandırmayı amaçlamaktadır. Reklâm aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler.

  • Bu nedenle, sosyolojik olmayan değişkenler kullanılarak yapılan insan davranışı açıklamalarına direnmektedirler.
  • Devletin kökeni, çeşitli toplumsal sistemlerde devletin kurumsallaşması, unsurları ve işlevlerinin tanıtılması,; modern tolumda devletin işlevleri ile insan hakları ve özgürlükleri arasındaki teorik ve kurumsal ilişkilerin ortaya konulması, modern devlete ilişkin yaklaşımlar, modernleşme, otorite, meşruiyet, iktidar, ideoloji, kamusal alan-özel alan, sivil toplum, birey ve yurttaşlık, ulus devlet ve geleceği bu dersin ana konularını oluşturmaktadır.
  • Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinde, ticaret hukukunun temel kavramları ve bu çerçevede ticaret hukukunun önemli bir kurumunu oluşturan ticari işletme; keza tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acente, tellâl, ticari hükümler ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemler incelenecektir.

İşçi, İşveren, bunların örgütleri ve devletin birbiriyle ilişkilerini düzenlemeyi öğrenmek. İş Hukukuna özgü yorum metodlarına hakimiyet, işçi ve işveren sıfatının hukuki sonuçları, devletin bu alana müdahalesi, sendikalar ve toplu iş hukuku, iş yargısının işyeyişi. Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bununla birlikte  bu ders çerçevesinde sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. Uluslararası Deniz Hukuku, devletlerin ülkenin bir parçasını teşkil eden deniz alanları ile devletlerin belirli egemen haklara sahip oldukları deniz alanlarının mahiyetleri, nitelikleri, hukuki rejimleri ve sınırlandırma meselelerini, Türkiye’nin deniz hukuku sorunlarına da değinerek incelendiği bir derstir. Hukuk Pratiğini tanımalarını sağlamak, bu alana ilişkin temel ilkelerin neler olduğunu öğrenmek uygulamak, hukuk uygulamasında aktif rol oynamak, hukuk yaşamı içindeki gözlemleri tartışarak, sistemin işleyişinde iyileşmelere ilişkin öneri sunmak, öğrencinin hukuk fakültesini bitirdikten sonra yargılamanın hangi tarafında yer alırsa bu alana ilişkin bir uyuşmazlığı tanıması, tarafı olması veya çözüme kavuşturması için yeterli donanıma ve bilgiye sahip olmasını sağlamak. Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) dersinde öncelikle, Borçlar hukuku özel hükümler dersinin konusunu oluşturan özel borç ilişkileri kavramı üzerinde durularak, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri ile atipik ve isimsiz sözleşmeler konusu anlatılacak ardından özel borç ilişkilerinin sırasıyla incelenmesine geçilecektir.

Bu çerçevede, satış, trampa ve bağışlama sözleşmeleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ardından kira sözleşmeleri, kullandırma ve tüketim ödüncü sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmesi, yayım, vekalet sözleşmeleri, kredi mektubu ve kredi emri, simsarlık sözleşmesi, vekaletsiz iş görme ve komisyon sözleşmesi, havale, saklama sözleşmeleri, kefalet, kumar ve paribahis, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi incelenecektir. Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kuramlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumunu, mağdur olma halini ve hukuka içkin sair kavram ve kurumları bilimsel ve çağdaş yöntemlerle incelemektedir. Uluslararası Örgütlerin, gelişimi, özellikleri, hukuki yapısı ve uluslararası hukuk kişilikleri ile küresel ve bölgesel nitelikteki kimi önemli uluslararası örgüt örneklerini tarihi perspektifiyle inceleyen ders, hukuk formasyonunun gelişimi açısından hukuk eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Rekabet Hukuku dersi, rekabet hukukuna giriş ve rekabet hukukunun tarihsel gelişiminin, rekabet hukuku sistemleri ve kavramlarının, rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların, uyumlu eylem ve işletme birliği kararlarının, muafiyet sisteminin, hakim durumun kötüye kullanılmasının, birleşme ve devralmaların, rekabet ihlallerinin yaptırımlarının, rekabet ihlallerinin incelenme ve araştırma usulünün, Rekabet Kurulu’nun yetkilerinin, kararlarının ve yargısal denetimin işlendiği bir derstir. Ticaret Hukuku IV (Sigorta ve Deniz Hukuku) dersinde, öğrencilerin bu derste, sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir. Ticaret Hukuku IV (Sigorta ve Deniz Hukuku) dersinin amacı, öğrencilerin bu derste, sigorta hukukunun temel kavramlarını, sigorta hukukuna hâkim olan teorileri, sigorta sözleşmesini ve sigorta sözleşmesinin kuruluşunu, sigorta türlerini, tazminat sigortalarını, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleleri, mesuliyet (sorumluluk) sigortalarını, can sigortalarını, hayat sigortasını, kaza sigortalarını öğrenmeleridir. Avrupa Hukuku genel olarak, AB’nin gelişim aşamalarının, AB’nin organları ile AB hukuk düzeninin kaynak ve özelliklerinin ve Türkiye–AB ilişkilerinin  incelendiği bir derstir. Avrupa Hukuku dersinin temel amacı, AB’nin tarihi gelişimi ışığında, AB hukuk düzeninin temel kavram ve özelliklerinin, Türkiye–AB ilişkileri de nazara alınarak incelenmesi ve bu konulara hakim hukukçuların yetiştirilmesinin sağlanmasıdır. Cinsel dokunulmazlığa karsı suclar; hurriyete karsı suclar; serefe karsı suclar; ozel hayata ve hayatın gizli alanına karsı suclar; genel tehlike yaratan suclar; cevreye karsı suclar; kamu sağlığına karsı suclar; kamu guvenine karsı suclar; kamu barısına karsı suclar; genel ahlaka karsı suclar; aile duzenine karsı suclar. Turk Ceza Kanunu’nun ozel hukumler bolumundeki cesitli suc tiplerinin suc teorisine iliskin bilgiler ısığında yapısal unsurlar itibariyle incelenmesi. Medeni Usul Hukuku-I dersinin amacı kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir.

Yine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemindeki hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır. Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları ve askeri ceza yargılama usulü hakkında temel bilgiler. Kriminoloji, hukuki varsayımlarla değil, sosyal gerçeklikle ilgilenmekte; neden/niçin gibi sorulara cevap bulmaya mesai vakfetmektedir. Toplumdaki ideal davranışı değil, olan davranışı incelemekte ve insanların “olan” davranışlarını bilimsel metotlarla anlama ve açıklamaya çalışmaktadır. Kriminoloji, suç failleri ve mağdurları hakkında hakiki, nesnel, önyargısız, bilimsel bilgi arayışında olan bir disiplindir. Anayasa Hukuku, devlet örgütlenmesinin en üst hukuki biçimini inceleyen hukuk disiplinidir. Bu bağlamda, tarihsel olarak “devlet” kurumunun temel organları, siyasal iktidar ve birey ilişkilerinin bütün hukuki görünümlerini en kapsamlı şekilde incelemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *